กลุ่มงานการเงิน ฝ่ายบริหารด้านการเงิน

หน้าแรก

แบบฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการ

  1. แบบแจ้งรายการเพื่อหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี

  2. แบบคำร้องขอกู้เงินบำเหน็จ-1969

  3. ใบเบิกค่าทำงานล่วงเวลา / ค่าทำงานวันหยุด

  4. แบบคำร้องเกี่ยวกับเรื่องเงินเดือน

  5. ใบมอบฉันทะ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร
สารบรรณแบบฟอร์ม
- งานรายรับ
- งานรายจ่าย
- งานธุรการ
- งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
- งานเงินเดือนและสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหาร
ภาระงาน
ค่าใช้จ่ายแต่ละหลักสูตร
ระเบียบปฏิบัติ
ประกาศ เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
-
www.rd.go.th
- www.sso.go.th

- www.cctbow.org
 
 

ส่งคำแนะนำ ,ติชม ได้ที่  off_fin@christian.intranet   ขอขอบพระคุณยิ่ง  

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ     : 10 พ.ค. 2559